Priser

 

Priser

testbilde4.jpg

Advokatsalær beregnes etter en kombinasjon av medgått tid (inklusive konferanser, telefonsamtaler, epost, m.m.), sakens kompleksitet og sakens resultat. Det er momsplikt på advokattjenester. Som utgangspunkt beregnes en timepris på mellom kr 1 500 og kr 1 650 + mva. Ved lengre oppdrag vil det bli foretatt periodevis avregning og fakturering, mens ved korte oppdrag faktureres klienten når arbeidet er avsluttet.

I noen tilfeller vil det kunne bli aktuelt å be om innbetaling av forskuddsbeløp. Beløpet vil i så fall bli innsatt på klientkonto inntil videre, og hevet og godskrevet klienten ved senere salæravregning. Det kan også være aktuelt å be om innbetaling av beløp som skal dekke utlegg (gebyrer, og lignende). Utlegg inngår ikke i salæret, og dette vil i så fall fremgå av fakturaen.

 

Fri rettshjelp og fri sakførsel:

For enkelte sakstyper (bl.a. barnefordeling, økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, barnevernsaker, oppsigelse i arbeidsforhold og oppsigelse i husleieforhold) dekkes utgifter til advokatbistand av det offentlige dersom klienten har inntekt under bestemte grenser.

Inntektsgrensene er for tiden brutto kr 246.000 for enslige og kr 369.000 for ektefeller/samboere. Nettoformuen kan ikke overstige kr 100.000. Klienten betaler normalt en egenandel på kr 1 020 for fritt rettsråd (der saken ikke bringes inn for domstolene) og 25% av advokatens salær for fri sakførsel for domstol eller forvaltningsorgan. Det er fastsatt en maksimal grense for egenandel som for tiden er kr 4.350. Personer med bruttoinntekt under kr 100.000 er fritatt for å betale egenandel.

Den som er siktet eller tiltalt i en straffesak har i de fleste tilfeller krav på forsvarer på det offentliges bekostning.

Ved siden av fri rettshjelp fra det offentlige finnes det også en rekke forsikringsordninger for private der man på nærmere vilkår får dekket advokatbistand i tilfelle av rettstvister, bl.a. i forbindelse med fast eiendom. Vi vil alltid foreta avklaring av muligheter for forsikringsdekning i tilfeller av denne type.

Foreløpig vurdering (Sjekk ut saken)

Vi tar gjerne i mot henvendelser og spørsmål på telefon eller e-post, og kan foreta en foreløpig vurdering av en sak, med sikte på å avklare om det kan være behov for advokatbistand, hvilke muligheter man har i den aktuelle problemstillingen, forventede utgifter, m.m. Hvis det er behov for det har vi et innledende møte for å gjennomgå saken nærmere.

En slik foreløpig vurdering er fullstendig uforpliktende, og vil i mange tilfeller være gratis. Vi tar maksimalt kr 500 + mva, i de tilfeller der det er nødvendig å bruke noe tid på vurderingen.

Gratis juridisk rådgivning

I tillegg til ovenstående er vi deltakende i den lokale advokatvaktordningen i samarbeid med Halden kommune, samt at vi deltar i samarbeidsordning med Halden Fagforbund, der vi tilbyr medlemmene en halv times gratis juridisk rådgivning ved behov. I tillegg har vi avtale med Halden Sparebank 1, der vi på samme måte tilbyr bankens seniorkunder en halv times gratis juridisk rådgivning.  Vi drifter også en lokal satelitt av Gatejuristen, som yter gratis rettshjelp til rusmisbrukere.